Si Kristo ay subhektibo

1
Si Kristo ay subhektibo,
Buhay sa espiritu;
Si Kristo ang lahat-lahat,
Espiritu kaisa.
  Si Kristo'y subhektibo, kay yaman
Sa aking karanasan!
Lahat-lahat sa aking kailangan,
Katamisan Niya'y tikman.
2
Si Kristo ay subhektibo,
Buhay Niya'y natatamo;
Ako ay pinasisigla
At pinapanariwa.
3
Si Kristo ay subhektibo,
Kalulwa ko'y binabago;
At kalooban ko't isip
Nang sa Kanya'y mahawig.
4
Si Kristo ay subhektibo,
Kaya lahat nahigtan ko;
Lakas ng utos ng buhay,
Pinalaya akong tunay.
5
Si Kristo ay subhektibo,
'Sinaayos Niya ako,
Ginabayan, iwinasto,
Itinuwid pa ako.
6
Si Kristo ay subhektibo,
Nagpawi ng uhaw ko;
Aking tustos Kanyang yaman,
Hayag Kanyang kapuspusan.