Sa Apocalipsis uno

1
Sa Apocalipsis uno
Ibinibigay ng Diyos
Ang pangitain ng Anak
Nang nakaraan, darating.
2
Sa espiritu pakinggan
Tinig Nya, lingon, makita
Pitong patungang ilawan
Lumalakad Anak-Tao.
3
Bihis saserdoteng damit
Alaga’y bawat ekklesia
Ilawang tabas nilang’san
Sinunog ng matang mal’yab.
4
Sa dibdib gintong pamigkis
Kanyang gawa ay natapos
Sarili mismo’y binuhos
Sa pag-ibig sa ekklesia.
5
Ulo’t buhok tulad lana
Buong lakas Sinauna
Tayo’y apuyan, silayan
Ng tulad araw N’yang mukha.
6
Gaya’y patay malulugmok
Pag Siyang buhay nakita
Ang namatay na nabuhay
Aliw sa atin binigay.
7
Mas mahal Sya ng ekklesia
Ibubuhos ang yaman Nya
Ibang pag-ibig iwaksi
Hesus kunin walang iba.