Mabiyayang Espiritu

1
Mabiyayang Espiritu,
Ngayon puspusin ako;
Puspusin ng Iyong presensiya,
Ako ay puspusin nga.
  Puspusin nga ako!
Ngayon ng Espiritu
Basyuhin, alisang lubos,
Espiritu'y magpuspos.
2
Puspusin Mo ng 'Spiritu,
Di ko batid kung pa'no;
Mula sa utos ng sala,
Ako ay mapalaya.
3
Gayang usang uhaw ako,
Matighaw ng 'Spiritu;
Sagana'y matikmang lubos,
Tubig buhay umagos.
4
Sa krus 'lagak sarili ko,
Mapuspos ng 'Spiritu;
Lubos magpasakop sa Iyo,
Sa glorya Mo ma'anyo.