Panginoon, namamangha

1
Panginoon, namamangha
Kami sa Iyong hapag;
May 'sang tinapay, 'sang saro
Na pawang sagisag.
2
Tinapay nilalarawan,
Pan ng kabuhayan;
'Pinamahagi sa amin
Ng Iyong kamatayan.
3
Bahagi'y dibinong saro,
Dugo ni Hesus 'to;
Tinanggap may palang saro,
Ang Diyos ay natamo.
4
Tinapay Kang kinakain,
Kami'y binusog Mo;
Amin Kang gugunitain
Sa pag-ibig sa Iyo.
5
Pag-inom namin ng saro,
Kami'y pinagpala;
Hanggang kami'y Iyong iakyat,
Naalaala Ka.
6
Tinanghal Iyong kamatayan
Ng saro't tinapay;
Aming pinatotohanan,
Ika'y aming buhay.
7
Ang oras na mal'walhati
Hinihintay namin;
Ganap Kang makakapiging,
Aming makakain.