Kristo, balon ng buhay

1
Kristo, balon ng buhay,
May agos ng buhay.
Lunas sa aking hapis,
Bukal na kay tamis.
Lawak ng Kanyang awa,
Sa dagat higit pa.
Binalak ng dunong Niya
Sapat na biyaya.
2
Ako'y sa aking Sinta,
Sa akin naman Siya;
Sa bahay na sagana
Salarin dinala!
Ang Kanyang kagalingan,
Sa akin binilang;
Ako'y hinawakan Niya;
Ang kublihan ko'y Siya.
3
Di sa damit ang titig
Kundi sa Inibig;
Tuon di sa l'walhati,
Kundi sa 'king Hari;
Di sa putong ang mata
Kundi sa kamay Niya;
Kordero'y l'walhati ko,
Siyang katayuan ko.