Taga-ligtas namatay sa krus

1
Taga-ligtas namatay sa krus
Nasyahan katuwiran ng Diyos
Dugo’y inangkin aking sala,
Glorya sa ngalan!
  Glorya sa ngalan,
Glorya sa ngalan,
Dugo’y inangkin aking sala,
Glorya sa ngalan!
2
Sa bukal naligtas sa sala,
Tamasang ganap katubusan;
Tatamasahing walang hanggan
Glorya sa ngalan.
3
Nang Tagapagligtas namatay
Nasapatan utang ng sala;
Nabuksan din bukal ng buhay!
Gloria sa ngalan!
  Glorya sa ngalan,
Glorya sa ngalan;
Nabuksan din bukal ng buhay
Glorya sa ngalan!
4
Katubusan, buhay bahagi,
Sa dugong naglinis mam’lagi
Uminom ng tubig ng buhay;
Glorya sa ngalan!