Tayo'y sa hapag Niya nagtitipun-tipon

1
Tayo'y sa hapag Niya nagtitipun-tipon:
Tinatanghal sa pagkain, pag-inom.
Inihayag pagkakaisa sa Kanya,
Nababatid lubos ang pagpapala Niya.
2
Ang tinapay ng katawan Niyang nabasag
Ating tinatamasa na sa hapag:
Iisang tinapay—iisang Katawan,
Pagkakaisa ay pinatotohanan.
3
Ating iniinom saro'ng pagpapala,
Salamuhang tunay ng ekklesia;
Lahat ng tinubos ating tinatanggap,
Mga sumasampalataya nang ganap.
4
"Aleluya" lamang, masasabi natin
Sa katotohanang napasa atin.
Ang dugo't Katawan Mo'y aming tamasa;
Mapasa Iyo ang mal'walhating ekklesia.