Bansayong esp'ritu

1
Bansayong esp'ritu,
Nga mag-ampo gyud!
Gamay'g inampoan,
Hinay'g pamatyag.
Bisag nag-ampo ko,
Esp'ritu way labut,
Magsunod gyud unta's
Lihok's Esp'ritu.
2
Ampo na's esp'ritu,
Uyon's agulo,
Ampo subay's dihog,
Di's nadumdoman.
Di sa hunahuna,
Kondi's esp'ritu,
Pagdayeg, pangamuyo,
G'yahan's Esp'ritu.
3
Magbansay's esp'ritu
Nga di ako ra,
Ampo uban's uban
Buhaton ko sab.
Ampo's espiritu,
Subay's esp'ritu,
Kay na's kinasuloran
Tubag's esp'ritu.
4
Ubang mag-alagad,
Molihok's ampo,
Ambitay's esp'ritu,
Di sa pulong ra.
Di mag-usa'g ampo,
Tuaw nagdaghan,
Apan wa gyuy ambitay
Diha's esp'ritu.
5
Bansayong esp'ritu
Bisan asa ta,
Diyutay'g daghang tawo ba,
Kinsay kauban.
Di mag-impluwensya
Dapit ba'g tawo,
Esp'ritu hubaran
Sa tanang tigum.
6
Esp'ritung naisa,
Makabuhat S'ya;
Malig-ong esp'ritu,
Magamit ko N'ya.
Makitang nag-agay
Ang buhing tubig;
Sagolay's balaan,
Iglesia matukod.