Misteryoso, Ginoo

1
Misteryoso, Ginoo,
Esp'ritu Mo nagpuyo
Sulod's espiritu ko,
Nagkausa pag-ayo.
2
Maggawi's espiritu,
Maespirituhanon;
Ni'ni mag-alagad ko
Ug magsimba Kanimo.
3
Sa Pulong Mo'g ampo ko,
Motandog's espiritu,
Ibayaw'g lig-onon Mo,
Ang akong espiritu.
4
Padasiga, Ginoo,
Sa espiritu's uban;
Espiritu lig-ona
Aron dasigon sila.
5
Sa matag pamulong ko,
Espiritu'y mamulong;
Bisan unsay buhaton,
Sa esp'ritu dasigon.
6
Molihok na ngani ko,
Mabuksan untang uban,
Iglihok's espiritu,
Maisa sila Nimo.
7
Kaloy-i na, Ginoo,
Huypi ko's Espiritu;
Madatong espiritu
Mabag-o gayud Nimo.