Ginoo, giyahi ko

1
Ginoo, giyahi ko
Sa Imong Espiritu;
Palakwon Mo's kahayag,
Di na ko makigbisug.
  Giyahi ko,
Nag-ampo ko, Ginoo;
Dad-a sa pagpalawom,
Sa kinabuhi karon.
2
Ikaw kinabuhi man,
Nga maoy kasugoan;
Kon Imo nga mandoan,
Wala nay kangitngitan.
3
Espiritu naghatag,
Kagawasan sa kalag;
Hunahuna bag-ohon,
Pagbuot Mo lang sugton.