Kahoy Ka sa Kinabuhi

1
Kahoy Ka sa Kinabuhi,
Sangkap's kinabuhi;
Mga bunga makatagbaw
Sa among kagutom.
2
Ikawng Punoang tinuod,
Tinubdan's kinabuhi;
Kanimo nabuhi, nagpabilin,
Ug nagpahulay mi.
3
Ikaw kahoy nga Mansana,
Bunga Mo makaon;
Pagkatam-is gyud nga kan-on,
Kalipay ang landong.
4
Kahoy sab Kang makaayo,
Sa kahoy nag-antus
Alang namo gipatay didto
Aron mi maayo.
5
Naa Nimong kahupnganan's Dios,
Sanga Ka man sa Dios;
Diha Nimo nadawat S'ya
Realidad, grasya.
6
Sanga Ka usab ni David,
Aron matawo dinhi;
Nakita diha Kanimo
Ang tawong tinuod.
7
Nanalingsing Kang Sanga's Dios,
Kinabuhing dayon;
Sa gahum's pagkabanhaw Mo,
Wa nay kamatayon.
8
Ikawng Bugsok nga nilutaw,
"Wasay" ming nahulog;
Sa gahum's kinabuhi Mo,
Gihaw-as' kamatayon.
9
Ikawng "Tanom nga Bantugan,"
Datong naambitan,
Samtang gihandom Ka dinhi,
Amo Kang iwali!