Pinalangga Kang Anak

1
Pinalangga Kang Anak,
Dagway Ka's among Dios;
Pahat's mga balaan,
Naambitan's dugo.
Sa mga binuhat's Dios
Ikaw ang Panganay;
Ikawng nagbuhat's tanan,
Kay kami batonan.
2
Una's tanang binuhat,
Uban's tanang butang;
Ikaw ang sentro's tanan,
Sa tanan nagsapnay.
Ikawng bugtong sinugdan,
Panganay's nangamatay;
Mahimayaong Ulo's
Iglesia nga Lawas.
3
Nahamut-an's Amahan,
Puy-an Ka's kahupngan;
Aron mag-una's tanan,
Nga among makit-an.
Gipasig-uli's dugo,
Tanan ngadto sa Dios,
Ikahalad Mo kaming
Balaan ngadto's Dios.
4
Kahupnganan's Dios na' Nimo,
Ikaw 'yang misteryo;
Kahibalo'g kaalam.
Naa Nimong tanan.
Paglaum Ka's himaya,
Nagpuyo Ka namo;
Mahingpit diha Nimo
Ug Dios makontento.
5
Mga butang landong lang,
Nagpadayag Nimo;
Ikawng bugtong matuod,
Nigamut mi Nimo.
Kadato Mo pa'muslan,
Makahupnganan mi;
Daw Lawas Ikaw kuptan,
Magtubo mi Nimo.
6
Uban Nimo natago
Kami diha sa Dios;
Nagharing kalinaw Mo,
Wa na makigbisug.
Sa bag-ong tawong Lawas Mo,
Tanan Ka sa tanan;
Manlul'was malangkubon,
Ikaw among tawgon.