Samtang Ikaw gihandom ko

1
Samtang Ikaw gihandom ko,
Gisimbang pagkamao Mo;
Katingad-an, kadato Mo,
Bililhon, hiligugmaon!
  Sibo gyud Ka's kin'hanglan ko!
Mag-awas ko sa pagdayeg!
Pangandoy ko gitagbaw Mo,
Sa pagsangkap naghingapin!
2
Tinuod Ikaw Dios gayud,
Dios nga kahayag ug gugma;
Dios nga naamong kinabuhi,
Nga naglipay namong tanan.
3
Tinuod man nga tawo Ikaw,
Malomo, maayo'g putli;
Nakapahimuot sa Dios,
Nagdaning S'ya'y higugmaon.
4
Ulipon 'sab Ikawng ubos,
Alang namo ngadto sa Dios;
Nisugot bisa'g mamatay,
Aron kami mangaluwas.
5
Gawas ni'ni Ikaw Hari,
Diha's kinabuhi'g gugma,
Gidihogan's gahum sa Dios,
Maghari mi uban Nimo.
6
Samtang naghandom, Ginoo,
Nagpa'mulos "pagkamao";
Sa gugma napa'muslan Ka,
Ingon nga kami kapikas.