Libolibong mga tingog

1
Libolibong mga tingog,
Pagdayeg sa Cordero;
Libolibo ang nisanong,
Singgit kusog nilanog.
2
"Daygong Cordero," mag-awit,
Tigum's tibuok langit;
Tanang baba makig-ambit's
Way katapusang awit.
3
Mao kining pasalamat
Sa Amahan nikayab;
Langit usa'y hunahuna,
Kang Jesus mangluhod ta.
4
Tanang hukom sa Amahan,
Sama'g dungog ang Anak;
Kasanag N'ya nagpadayag's
Himaya sa Amahan.
5
Pinaagi's Espiritu,
Panon naglibot's Cordero,
Purongan S'ya sa kalipay,
Daygon ang "AKO MAO."
6
Pagkalipay bag-ong binuhat,
Pahulay sa kalinaw;
Binulahan's kaluwasan,
Kasub-anan nahanaw.
7
Pamatia pa pag-usab,
Tingog's pagdayeg nilanog!
Tanan nisinggit ug Amen,
Amen! tubag's kalipay.