Nang ang tukso ni satanas

1
Nang ang tukso ni satanas,
At dilim iyong dinanas;
Demonyo pinahina ka,
Nang putong di makuha.
  Mandirigma, magpatatag,
Isipin Siyang umakyat:
D’yablo daig na ni Kristo
Gam’tin mo ang ‘spiritu.
2
Kaibigan mo’y nanginig,
Sa kaaway pumanig;
Dinusta ka ng kapwa mo,
Kumampi sa demonyo.
  Mandirigma, magpatatag,
Isipin Siyang umakyat:
D’yablo daig na ni Kristo
Gam’tin mo ang ‘spiritu.
3
Kapag mundo’y may ginhawa,
Patibong nakaladlad,
Panlupang aliw at glorya,
yong panalig binura.
  Mandirigma, magpatatag,
Isipin Siyang umakyat:
D’yablo daig na ni Kristo
Gam’tin mo ang ‘spiritu.
4
Nang gawaing nagpa’pagod,
Sa pagal nanghimagod,
Nabigo’t may karamdaman,
Loob pinanghinaan.
  Mandirigma, magpatatag,
Isipin Siyang umakyat:
D’yablo daig na ni Kristo
Gam’tin mo ang ‘spiritu.
5
Ang labana’y di lalaon,
Dyablo’y di na aahon;
Marinig ng ekklesia,
Mal’wanlhating trumpeta.
  Mandirigma tumayo ka
Matagumpay na Isa
Iyong isipin, pangahwakan
manalo sa digmaan.
6
Sa tagumpay Siya’y babalik
Sa mundo’y Siya’y hahari;
Pasusupil mga bansa,
Sa Kanyang dangal, glorya.