Ilog ng tubig na buhay

1
Ilog ng tubig na buhay,
Sa trono ’to’y nagbuhat,
Salamuha’y naibigay,
Awtoridad tinaglay.
  Ilog ng tubig na buhay,
Malayang salamuha,
May awtoridad na dala,
Saan man ’to mapunta.
2
’Spiritu’y ilog ng buhay,
Agos, Diyos bilang buhay;
Pagkapanginoo’y dala,
Saanman ’to mapunta.
3
Umagos sa gintong daan,
Tinuro sa ’tin daan,
Nasa kalikasan ng Diyos,
Yao’y tahaking lubos.
4
Sa pampang puno ng buhay,
Diyos ’ting pagkaing tunay;
Kung saan Siya umaagos.
Naroon ang panustos.
5
Poon nagbasag Ka minsan,
Nang kami’y padaluyan;
Basagin din naman ako,
Nang umagos tubig Mo.