Pagpapala’t pribilehiyo

1
Pagpapala’t pribilehiyo!
Saserdote ng Diyos ’ko,
Pinili’t tinalaga Niya,
Sa gawang maharlika.
  Pagtatayo ng Katawan,
Saserdote’ng gagampan;
Sa ’spiritu manalangin,
Ganapin ang tungkulin.
2
Katayuang maharlika,
Sa Iyong pamamahala;
Pansaserdoteng gawain
Sa pagtatayo’y tupdin.
3
Bumubuo sa ekklesia,
Mga saserdote nga;
’Pag nagsama-sama sila,
Na’tatayo ekklesia.
4
Sa pagbaba ng ekklesia,
Banal ay nagpabaya;
Sa paghina ng ’spiritu,
Mensahe lang natanto.
5
Pag’pahayag at mensahe,
Ang gusto ng marami;
Winaglit pananalangin,
’Spiritu’y ’di gamitin.
6
Poon, ako’y balansehin,
May mensahe’t dalangin;
May pag’turo ng Salita
Dasal dagdagan pa nga.
7
Paglingkod, may panalangin
Paghahalo’y sanhiin;
Pansinin dasal, salita;
Matatayo ekklesia.