Hindi ayon sa isip ko

1
Hindi ayon sa isip ko,
Dalangi’y sa ’spiritu;
Ayon sa pagpapahid Mo,
Tupdin ang hangarin Mo.
  Hindi ayon sa isip ko
Dalangi’y sa ’spiritu;
Ayon sa pagpapahid Mo,
Tupdin ang hangarin Mo.
2
Itakwil ang sarili ko,
Dalangi’y sa ’spiritu;
Lahat ng intensyon, nasa,
’Spiritu’y mamahala.
3
Nasa langit nakaupo,
Dalangi’y sa ’spiritu;
Dinaig ang pamunuan,
Panlupa’y niyurakan.
4
Kasama ang mga banal,
Sa ’spiritu ang dasal;
Hinahanap ang Iyong nasa,
Pagkai-sa napreserba.
5
Mapagbantay sa pagdasal,
Sa ’spiritu ang dasal;
Para sa kaharian Niya,
Magpuyat, magdasal ka!
6
Sa panalangi’y magkai-sa
Sa paghanap magkai-sa;
Sa ’Spiritu ng Katawan,
Kai-sa magpakai-lanman.