Luwalhati sa Amang Diyos

1
Luwalhati sa Amang Diyos!
Luwalhati sa Anak
L’walhati sa Espiritu!
Ang Tatlo ay Iisa!
  Purihin Siya, Purihin Siya!
Ang Tatlo ay Iisa!
L’walhatiin, l’walhatiin,
Sa Kanyang mahiwagang gawa!
2
Purihin: Amang nagbalak!
At Anak na nagtupad!
At Espiritung naghatid!
Ang Tatlong nagkaisa!
  Purihin Siya, Purihin Siya!
Ang Tatlo ay Iisa!
L’walhatiin, l’walhatiin,
Sa Kanyang mahiwagang gawa!