Banal, Banal, Banal, Makapangyarihan

1
Banal, Banal, Banal, Makapangyarihan!
Awit mapasa Iyo hanggang sa walang hanggan;
Banal, Banal, Banal ang Diyos na Tres-uno;
Iisang Diyos, may panig na tatlo.
2
Banal, Banal, Banal, Ika’y sinisinta;
Mga matanda, putong inilagay nila
Sa Iyong harapan, nagsisamba ang tanan,
Iyong noon, ngayon, walang hanggan.
3
Banal, Banal, Banal, kahit nakakubli
Di man makita ng maysala Iyong l’walhati;
Tanging Ikaw ang banal, wala nang iba,
Sakdal sa kadalisaya’t pwersa.