Lahat posible sa Kanya

1
Lahat posible sa Kanya,
Manalig lang sa ngalan Niya;
Ngala’y h’wag lapastanganin,
Katotohana’y tanggapin.
Sa Iyo sumampalataya,
Sa ’kin lahat posible na.
2
Ang pinakaimposible,
Sala’y mapawalang-bale,
Nguni’t totoong nangyari,
Kay Hesus, di sa sarili,
Ilagak aking tiwala
Sa ’kin lahat posible na.
3
Magbago man langit, lupa,
Di lilipas ang Salita;
Kayang put’lin ng Pangino’n,
Sala ko noon at ngayon.
Bagay na imposible nga,
Sa ’kin lahat posible na.
4
Lahat nga’y posible sa Diyos,
Sa kapangyarihan ng Diyos;
Kristong nagpabago sa ’kin,
Sa Kanya ako’y hubugin.
Napalaya na sa sala,
Sa ’kin lahat posible na.
5
Lahat nga’y posible sa Diyos,
Kay Kristo, ang lakas ng Diyos;
Palaganapan Mo ako,
Nang ipamuhay si Kristo.
Tamis ng kakayahan Mo,
Lubos na maranasan ko.