Purihin Ka, Diyos sa Anak Mong mahal

1
Purihin Ka, Diyos sa Anak Mong mahal,
Namatay Siya at pumasalangit sakdal.
  Luwalhati para sa Iyo!
Aleluya! Amen!
Luwalhati para sa Iyo!
Ulitin, Amen!
2
Purihin Ka sa Espiritu Mo, Diyos,
Pinakita sa amin, ang Manunubos.
  Luwalhati para sa Iyo!
Aleluya! Amen!
Luwalhati para sa Iyo!
Ulitin, Amen!
3
L’walhating lubos, pawang sa Amang Diyos!
Napatunayan puso Mo sa pagtubos.
  Luwalhati para sa Iyo!
Aleluya! Amen!
Luwalhati para sa Iyo!
Ulitin, Amen!
4
Purihin Ka pa! Napuspusan kami
Ng pag-ibig; ang puso’y nagningas muli.
  Luwalhati para sa Iyo!
Aleluya! Amen!
Luwalhati para sa Iyo!
Ulitin, Amen!