Ama, bago ang sanlibutan kami’y Iyong pinili

1
Ama, bago ang sanlibutan kami’y Iyong pinili;
Ang pag-ibig Mo sa amin kay Hesus nabighani;
Kami’y iingatan lagi,
Ngayon at walang hanggan.
Ngayon at walang hanggan.
2
Pag-ibig di nagbabago kami’y pinaligiran
Nang kami’y pinagtatanggol ng Iyong kapangyarihan;
Diyos at Ama, Diyos at Ama,
Pagsamba namin ay Iyo.
Pagsamba namin ay Iyo.
3
Diyos ng pag-ibig, sinasamba ng aming kalulwa,
Hanggang sa Iyong paanan ialay aming korona.
Pagpupuri at pagsamba
Sa Diyos at Kordero.
Sa Diyos at Kordero.