Purihin Ka sa kat’wiran

1
Purihin Ka sa kat’wiran,
Maging sa Iyong katarungan,
Pinatotohanan,
Hukom ng sangkatauhan,
Lahat Mo’y makatarungan.
Walang kamalian.
2
O, Ama ng kabanalan,
Trono Mo’y inalalayan
Ng Iyong katuwiran.
Sa pamamagitan nito,
Naghari b’yaya ni Kristo,
Payapa’y natamo.
3
Nagsanhi ang katwiran Mo,
Sa krus namatay Anak Mo;
Pantubos natamo.
Nang tinanggap katubusan,
Kami’y naging makatwiran
Na may kaligtasan.
4
Iyong katwiran pinakita,
May patawad, pagpapala,
Sa sinauna nga;
Nang nakita Iyong katwiran,
Tanggap Iyong kapatawaran
Sa makasalanan.
5
Lahat ay hahatulan Mo,
Nang mahayag katwiran Mo;
Huhukom si Kristo.
Sa Iyong katwiran tatayo,
Biyaya’y bibigyan ako,
Magpapatotoo.
6
Kaharia’y may katwiran,
Maitatag kapayapa’n
Masayang samahan.
Sa lupa’t langit na bago,
Hihigit pa katwiran Mo.
Tutupdin pangako.