Glorya, walang hanggang glorya

1
Glorya, walang hanggang glorya,
Sa Kordero ang glorya;
Glorya, walang hanggang glorya,
Para sa pangalan Niya.
Ngalan sa ’babaw ng ngalan,
Sa langit o lupa man
Glorya, gloryang walang hanggan,
Sa marangal Niyang ngalan.
2
Kapantay ng Diyos, naupo,
Nasa langit na trono;
Anyong alipin kinuha,
Dinanas pagdurusa.
Layon ng Ama sinundan,
Hanggang kamatayan man;
Sa krus kahihiyang ganap,
Minatamis, tinanggap.
3
Putong sa langit at glorya,
Sa Kanyang nagpababa;
Damit mainam kay ringal,
Ibihis sa marangal,
Lahat luluhod sa Kanya,
Bibig ipahayag Siya.
Hari ng mga hari Siya,
Papuri’t glorya’y Kanya.
4
Glorya, walang hanggang glorya,
Sa Iyo di mahigtan na.
Glorya sa langit at lupa,
Glorya pawang sa Kanya.
Glorya sa Diyos, glorya, glorya
Sa dakilang “Ako Nga”
Glorya, gloryang walang hanggan,
Magpakailanpaman.