Kristo’y ibinigay ng Diyos

1
Kristo’y ibinigay ng Diyos,
Matamasa nating lubos;
Puno ng buhay panustos,
Diyos nati’y pagkain.
Diyos nati’y pagkain!
Diyos nati’y pagkain!
Ito’y ating patotoo:
Diyos nati’y pagkain!
2
Ngayo’y kainin natin Siya,
At mabuhay dah’l sa Kanya;
Sa piging tamasahin Siya,
Kamtan ang Diyos Mismo.
Hesus ating piging!
Hesus ating piging!
Kainin at ibuhay Siya;
Hesus ating piging!
3
Kristo ay ating pagkain;
Siya’y tinapay at inumin;
Siya’y panustos-buhay natin;
Kainin natin Siya.
Araw-araw ka’nin!
Araw-araw ka’nin!
Siya’y panustos-buhay natin;
Araw-araw ka’nin!
4
Handa na ang piging na ’to;
Kaloob ng Diyos sa tao;
Ang may ibig pumarito,
Halina’t kumain.
Halina’t kumain!
Halina’t kumain!
Ang may ibig ay pumarito,
Halina’t kumain!