O pagkamahimayaon

1
O pagkamahimayaon,
Sa balaang Jerusalem;
Puy-anan sa Dios ug sa tawo,
Pangasaw-onon’s Cordero.
2
Balaan’s Daan ug Bag-o,
Manunod sa saad sa Dios,
Bahing nag-umol sa syudad,
Gitukod nga puy-anan’s Dios.
3
Syudad hingpit nga kwadrado,
Sama’g sukod tanang kilid,
Way taas o mubo’g sukod,
Tul-id gyud kining nagtindog.
4
Syudad ug dalang bulawan,
Sama’g bildo’s ’yang katin-aw,
Nagpakitang kinaiya
Ni’ni maong kinabuhi N’ya.
5
Perla ang doseng ganghaan;
Tawo gitubos, gianak pag-usab,
Gitransporma nga daw perla,
Makasulod’s ginsakpan N’ya.
6
Batong mahal dayandayan’s,
Doseng patuk’ranan’s yuta;
Sa ka’yo’g dat-og giumol,
Aron mabililhon’s dayon.
7
Kutang jaspe pagkatin-aw,
Dios sa himaya makita;
Nagsidlak sa kahayag N’ya,
Daw batong jaspe tan-awon.
8
Kuta nga naggahin ni’ni,
Wa maglakip’s tanang hugaw,
Bulawan, perla, ug bato
M’oy naa ra didto’s syudad.
9
Templo ang Dios ug Cordero!
Masud-ong natong nawong N’ya;
Di gyud mob’yang presensya N’ya,
Simbahon ta S’ya sa dayon.
10
Syudad wa magkinahanglan
Sa kahayag’s Adlaw’g Bulan;
Kay Cordero maoy suga,
Mag-iwag’s tanang direksyon.
11
Sa trono’s Dios ug Cordero
May nigulang sapang buhi;
Sa masigkadaplin ni’ni,
Dunay kahoy’s kinabuhi.
12
Timaan ni’s kinabuhi’s Dios,
Di lang kalan-on o tubig;
Nagdala pa’s kagahum’s Dios,
Nag-agay’s tibuok syudad.
13
Ang dalan lunsayng bulawan,
Kinaiya’s Dios makit-an;
Subang niagay niini,
Nagpabunga’s kinabuhi.
14
Ang dose nagkahulogan’s
Hingpit, dayong kagamhanan;
Katulo pil-a sa upat,
Simbolo’s Dios-tawo nasakot.
15
Way kamatayo’g kangitngit,
Wa nay kasubo’g kasakit;
Ang tanang butang mabag-o,
Dios magpuyo uban sa tawo.
16
Syudad may hingpit dagway’s Dios,
Naghari alang N’yang Hari,
Sa dayong tuyo nagtuman,
Maghatag N’ya’s katagbawan.