Sentrong hunahuna’s Dios

1
Sentrong hunahuna’s Dios
Mausa Siya sa tawo;
Mahimo S’yang tanan ta,
Magtuman sa plano N’ya.
2
Gibuhat tang sudlanan—
Lawas, kalag, esp’ritu,
Kinabuhi madawat,
Mausa ta ni Cristo.
3
Sa agay’s kinabuhi,
Tawo ma-batong hamili,
Sa pagtukod maangay,
Mahimaya N’yang balay.
4
Syudad nga tinukod’s Dios
Puy-anang kin’hanglan N’ya,
Ang Bag-ong Jerusalem,
Nga magtuman’s gusto N’ya.
5
Kining pagtukod nato,
Panagsagol’s Dios ug tawo,
Giplano sa Amahan
Sa wa pang kalibutan.
6
Sa sentro’g gahum ni’ni,
Trono’s Dios ug ni Cristo,
Nag-awas’ kinabuhi,
Ang baha’s Espiritu.
7
S’ya kahoy’s kinabuhi,
Daplin’s nag-agayng sapa,
Namunga’g diosnong bunga,
Kalan-on’s kinabuhi.
8
Ang Dios diha ni Cristo
M’oy kahayag sa syudad;
Nagpaylas sa ’yang dulom,
Sa kinabuhing diosnon.
9
Masigpuy-anan, Dios-tawo,
Ang Dios m’oy sulod sa tawo;
Ang Dios mapadayag na,
Diha gayud sa tawo.