Gingharian’s Dios pagbansayng matuod

1
Gingharian’s Dios pagbansayng matuod,
Paghari ni Cristo mahimo ning balus;
Kaalam’s Dios nga kita karon mabansay,
Plano N’ya matuman, hustisya motunhay.
2
Gianak ta’s Dios, maghari uban N’ya,
Aron modaug kin’hanglan mabansay ta.
Makat-on sa paghari’s gingharian N’ya,
Dinhi nato madayag pagkahari N’ya.
3
Kin’hanglan makat-on’s pagpasakop N’ya,
Higpit magkinabuhi’g magpadumala;
Makaambit ta sa Iyang pagbulot-an,
Uban sa Anak maghari’s kanasuran.
4
Sa kahigpit pagkamatarung huptan,
Maluloy-on’s uban, masadyaon sa Dios;
Magpabilin’s realidad’s Gingharian,
Maandam paghari’s pagpadayag ni’ni.
5
Gantihang maghari uban ni Cristo,
Sa pag-abot N’ya uban’s gingharian’s Dios;
Pagkamatarung Niya mintinaron ta,
Madayag sa kagamhanan kaalam N’ya.
6
Alang ni’ni Apostol giduot gyud,
Kay nisalig’s Gingharian s’ya di mawa’;
Nag-awhag siya’s uban tungod niini,
“Magminatud-on’s Ginoo kay may ganti.”
7
Ginoo, grasyahi aron mabuhi
Sa Gingharian, mabansay’g magantihan;
Mabansay mi’s realidad’s Gingharian
Pagpadayag ni’ni dako namong ganti.