“Moadto ba kong way dala”

1
“Moadto ba kong way dala”
Pagtagbo’s Manunubos?
Wala ko’y nahimong buhat,
Bisan unsa alang N’ya.
  “Moadto ba kong way dala”
Pagtagbo’s Manluluwas?
Way dalang kalag alang N’ya,
Bisan usa na lamang.
2
Mamatay man way kahadlok,
Kay giluwas na ako;
Apan moadtong way dala,
Kaguol palandongon.
3
O, mga tuig nausik
Diha sa kasal-anan,
Kon mobalik pa lang unta,
Ihalad ko N’yang tanan.
4
O, kamong mga balaan,
Magbuhat’s adlawan pa;
Sa di pa ang kamatayon,
Mga kalag kabigon.