Gilansang uban ni Cristo

1
Gilansang uban ni Cristo,
Sa kalibuta’g sala;
Sa bag-ong kinabuhi N’ya
Karon nasulod na ko;
Sa pag-ambit’s pag-antus N’ya,
Mauyon’s kamatayon,
Mokuyog ko’s Manluluwas,
Hangtud gyud sa Calvario.
  Hangtud gyud sa Calvario,
Niadto ang Manlul’was,
Tabanging mokuyog ko
Kanimo sa Calvario.
2
Dili lisud nga mamatay
Kon dunay pagkabanhaw,
Dili lisud ang mag-antus
Kon puno ta’s kalipay.
Nipuyo na S’ya’s sulod ko,
Sa gahum’s pagkabanhaw;
Malipayon kong moadto
Hangtud gyud sa Calvario.
3
Kon mamatay, mabuhi ta,
Kon mag-antus, maghari;
Niana ganting himaya
Makab-ot sa modaug.
Niadtong buntag’s kasadya
Kon Agalon moingon,
“Oo, nikuyog ka Nako,
Hangtud gyud sa Calvario.”