Umari Ka, Ginoo

1
Umari Ka, Ginoo,
Ingon nga Espiritu;
Amahan ngadto’s Anak
Pakit-a’s himaya Mo.
  Umari Ka, Ginoo!
Tapusa nang buhat Mo!
Hingpitang pangandoy ko,
Naghulat mi’s kalayo,
Naghulat mi.
Sa kalayo, Ginoo.
2
Maghalad kami karon,
Lawas, kalag, esp’ritu;
Tangtangan’s kailibgon,
Imo kami nga pun-on.
3
Halad nga gitugyan ko,
Daw toong mata—mahal,
Alang’s Manlul’was nako,
Nga nagdugo, namatay.
4
Giangkon ko’s pagtoo,
Gasang gipalit’s dugo,
Sa madaugong Ngalan,
Ang tanang saad ako.