Tilawi ug makita nimo

1
Tilawi ug makita nimo,
Nga maayo gyud ang Ginoo.
Maayo Siya alang nimo,
Busa tilawi gyud ang Ginoo.
2
Tawga lang S’ya, O Ginoo,
Ug mag-usab Siya kanimo;
Hatagan ka’s dakong grasya,
Busa tawga gyud ang Ginoo.
3
Gugmang tinuod mabati mo,
Sulod sa kasingkasing mo;
Agay gikan sa Dios mismo,
Masayran gugmang matuod.
4
Dayga ang Dios nga kinabuhi,
Nga naa na diha kanimo;
Gibubo N’ya datong Cristo,
Busa dayga ang Ginoo!