Dios sa dayon dunay tuyo

1
Dios sa dayon dunay tuyo,
Sa kanhing eternidad;
Ngadto unya’s eternidad,
Panahon naa’s tunga.
Kay ni’ni na’ng kahikayan,
Magbuhat S’ya’s panahon;
Magpapanaw ta’s panahon—
Alang ta’s eternidad.
2
Katawhan buot maangkon,
Matukod sa ’yang plano,
Masagol, magtambayayong,
Sudlanan N’ya—bag-ong tawo.
Mosulod S’ya ning sudlanan,
Uban’s ’yang kinaiya,
Masagol S’ya’s espiritu,
Alang’s nahimut-an N’ya.
3
Tulong direksyong nagbuhat
Alang sa Iyang plano;
Ingon nga Tulo-usang Dios,
Gipaambit S’ya nato!
Kabuhatan maoy dapit—
Langit, yuta alang’s plano;
Tungod ni’ni, kita dunay
Lawas, kalag, espiritu.
4
Espiritu ta ang sentro,
Sa plano gayud sa Dios:
Pagtawag sa ngalang Jesus,
Mausa’s espiritu.
Gikan’s sentro sa palibot,
Suropang matag bahin;
Magbag-o sa hunahuna,
Pagbati ug pagbuot.
5
Sa kinabuhi matukod,
Mausa diha’s gugma;
Plano’s Dios gituman karon,
Nasugdan ’yang humanon.
Ginoo, patuboa pa
Kaugalingon Mo’s sulod,
Hinugpong nga sudlanan Mo,
Mapuno kami Nimo.
6
Produkto Mo’g katumanan,
Iglesia mahimaya,
Pagkahingpit sa tuyo Mo,
Nga giplano nang daan.
Dios may hinugpong sudlanan
Sa tanan N’yang himaya;
Hingpit kami alang ni’ni,
Tumong Mo kab-ota na.