Jesus buhing Espiritu

1
Jesus buhing Espiritu,
Realidad ta;
Mapa’muslan S’ya’s pagtawag
Lang “O Ginoo.”
  Jesus buhing Espiritu,
Imantala ta;
Dato sa tanang motawag
Sa ngalan Niya.
2
Jesus buhing Espiritu,
Nagpahigawas;
Maayo, mahinatagon,
Sulayi’g tawag.
3
Jesus buhing Espiritu,
Ug buhing Pulong;
Tandogon S’ya’s ampo-basa,
Madawat ta S’ya.
4
Jesus buhing Espiritu,
Nag-agay nato;
Pakig-ambitay magdala’s
Pagkausa ta.
5
Jesus buhing Espiritu,
Datong kombira;
Karon Lawas nagpa’mulos
Ug nagdayeg N’ya.