Ang talad’s atubangan ta

1
Ang talad’s atubangan ta,
May tinapay ug kopa:
Manlul’was naghulat nato,
Nag-agda sa pagkaon.
“Sa talad umari kamo,
Magsalo ta’s pagkaon”;
Talad kanato giandam,
Uban N’ya kombirahan.
2
Nagkaon uban’s Manlul’was,
Nagsalo-salo kita;
Hallelujah, hallelujah!
Di matapos nga pista!
Kaon-inom mi Kanimo
Busog gyud mi kaayo.
Nakatilaw’s kombira Mo,
Ambitan’s Asawa Mo.