Ako ang buhing tinapay

  Ako ang buhing tinapay nga nanaug gikan sa langit;
bisan kinsa nga mokaon ning tinapaya, mabuhi s’ya hangtud sa dayon;
  Ug ang tinapay nga
ihatag Ko
mao ang Akong unod,
nga gihatag alang sa kinabuhi sa kalibutan.
  Ako ang buhing tinapay nga nanaug gikan sa langit;
bisan kinsa nga mokaon ning tinapaya, mabuhi s’ya hangtud sa dayon.
The lyrics is sang continuously (where it should have been a second verse) to accommodate all the words of the entire verse.