Hesus, Bukal ng buhay Ka

1
Hesus, Bukal ng buhay Ka,
Hininga ng Maykatha;
Dinaig sa kamatayan,
Hades at kadiliman.
Binata kapighatian,
Kamtin ko lang kaligtasan;
Papuri’y laksa-laksa,
Karapat-dapat Ka nga!
2
Anak ng Diyos, nagdusa Ka,
Hirap, pag-alipusta;
Putong tinik, sinuot Mo
Para sa ’kin, Hari ko.
Namatay upang magligtas,
Salang kadena kinalas;
Papuri’y laksa-laksa,
Karapat-dapat Ka nga.
3
’Tinambak na kahihiyan,
Iyo ngang pinagtiisan;
Nang Iyong tupdin katubusan.
Hinarap kamatayan.
Nagpakababa’t nagbata
Hanggang mamatay sa lupa;
Papuri’y laksa-laksa,
Karapat-dapat Ka nga.
4
Dahil sa pagkamatay Mo,
Binigyang-buhay ako;
Sumasamba ’spiritu ko,
Pumupuri ’king puso.
Lungkot, panglaw Iyong pinasan,
Pala ’king katamasahan;
Paksa kong palagian,
Lagi Kang papurihan.