Tinawag “Hesus” Iyong ngalan

1
Tinawag “Hesus” Iyong ngalan,
Kamangha-manghang ngalan;
Nang sa tao’y nakatulad,
Birhen sa Iyo’y nanganak.
Jehovah-Manliligtas Ka
Kami’y ’ligtas sa sala;
Tagapagligtas tanggapin
Dibinong buhay akin.
2
Para sa Iyong ministeryo,
Tinawag Ka ring “Kristo”
Pinahirang Isa ng Diyos,
Naitalagang lubos.
Ika’y Mesiyas ng Diyos na,
Tinakda ng pagsinta.
L’walhati Niya’y mahayag rin,
Upang layon Niya’y tupdin.
3
Diyos Kang kasama ng tao,
Sa ngalan “Emmanuel” Mo;
Di mawalay Diyos at tao,
Sa biyaya’y naghalo.
May b’yaya’t katotohanan,
Diyos nahayag sa laman
Sa Iyo, nakita’t nakamtan,
L’walhati ng Diyos’t yaman.
4
Pangino’ng mahal, kay yaman,
Ng matamis Mong ngalan;
Hahawakan sa pagsinta,
Ngalan Mong mahalaga.
Sa Iyo’y pag-ibig pagsamba,
Manliligtas na Sinta;
Mal’walhating Kristo namin,
Emmanuel ri’y purihin.