“Jesus” Kanimo gingalan

1
“Jesus” Kanimo gingalan
Ngalan nga katingad-an;
Ulay ang nag-anak Nimo,
Aron ma-Anak sa Tawo.
Si Jehova-Manlul’was Ka,
Nagluwas namo’s sala;
Sa pagdawat namo Nimo,
Kinabuhi naamo.
2
Ginganlan Ikaw ug “Cristo,”
Tungod’s pangalagad Mo;
Tinuod dinihog Ka’s Dios,
Bisan pa’s eternidad.
Ikaw ang Mesias sa Dios,
Sa gugma N’ya gitudlo;
Nagpadayag’s himaya’s Dios,
Nagtuman sa ’yang tuyo.
3
Ginganlan Ka ug “Emmanuel,”
Dios sa tawo mag-uban;
Sa grasya Dios masagol gyud,
Sa among pagka-tawo.
Ang Dios sa unod nadayag,
S’ya grasya’g kamat’oran;
Himaya sa Dios nakita,
S’ya among naambitan.
4
Mahal ang mga ngalan Mo,
Kadato’s Dios nakita;
Bili’g katam-is sa ngalan,
Sa gugma pahimuslan.
Manlul’was pagkabililhon,
Amo Ka nga simbahon;
Ituboy ngalang Emmanuel,
Awit’s pagdayeg sa dayon.