Sa Panginoon ba’y

1
Sa Panginoon ba’y
Masunurin ka?
Kahit langit, lupa’y
Pawang magiba?
Manampalataya,
Kahit may dusa?
Kay Kristo’y umasa
Di mapahiya.
2
Masunurin ba sa
Paglilingkod mo?
Di ka mangangamba,
Di ka liliko?
Kahit ang hakbang mo
Ay kamatayan,
Hindi ka susuko,
Sumunod lamang?
3
Sa Pinuno mo ba’y
Masunurin ka?
Kung sa pagsalakay
Ika’y manguna?
Malugod, handa ba
Sumugod lagi?
Makikipagbaka
Hanggang magwagi?
4
Kapatid, si Kristo
Ay naghihintay,
Utos Niya’y sundin mo,
Walang pagsuway.
Kung mabuting kawal,
Sa pagsapit Niya,
Sa iyo maggagawad,
Kung “tapat ka!” nga.