Makasugot ba mo’s

1
Makasugot ba mo’s
Inyong Ginoo,
Kon yuta uyogon,
Langit gun-obon?
Makatoo ba mo
Ang Dios mag-uban
Bisan maglibot pa
Ang katalagman?
2
Makasugot ba mo’s
Inyong Ginoo,
Di gayud mahadlok,
Di sab mosibog;
Bisan ang unahan
Kamatayon man,
Makasugot ba nga
Way panagana?
3
Makasugot ba gyud
Kon tawgon kamo
Pagsulong’s unahan
Batok’s kaatbang?
Tinuod ba kamong
Magpasugo N’ya,
Makiggubat hangtud
Gubat matapos?
4
Makahimo ba mo?
Cristo naghulat!
Angayng magpasakop,
Sugo N’ya sundon;
Kon sundalo mo N’ya,
Sa ’yang pagbalik,
Tawgon mo sa ngalan
Ug daygon Niya!