Dati’y pagpapala

1
Dati’y pagpapala,
Si Kristo ngayon;
Damdamin no’ng una,
Salita ngayon;
Paggamot ninais,
Ngayo’y Siya Mismo;
Kal’ob di maparis
Sa Nagkaloob.
Purihin si Kristo-
Ang lahat-lahat;
Na kay Kristo ang lahat,
At si Kristo’y lahat.
2
Dati’y pagsisikap,
Ngayo’y tiwala;
Dati’y sala’t hirap,
Ngayo’y ligtas na;
Dati’y tumatangan,
Tinangnan ngayon;
Dati’y lumulutang,
Matatag ngayon.
3
Dati’y panukala,
Dalangin ngayon;
No’n nababalisa,
Panatag ngayon;
Dati’y ang hilig ko,
Wika Niya ngayon;
Dati ay pagsamo,
Pagpuri ngayon.
4
Dati’y aking gawa,
Ngayo’y gawa Niya;
Dati’y gamit ko Siya,
Ngayo’y gamit Niya;
Lakas ang hanap no’n,
Siya’ng lakas ngayon;
Sa sarili noon,
Kay Hesus ngayon.
5
No’n umaasa pa,
Akin tiyak ngayon;
No’n ilaw nagbawa,
Maningning ngayon;
Nais mamatay no’n,
Nag-’abang ngayon;
Darating Pangino’n,
Di maglalaon.