Kung ang aking landas

1
Kung ang aking landas
Sa krus ang punta;
Kung daan Iyong pili
Hatid ay dusa;
Aking ninanais
Nitong kapalit,
Ang pagsalamuha
Na mas matalik.
2
Kung panlupa’y konti,
’Langit dagdagan;
’Spiritu’y pupuri,
Puso ma’y saktan.
Kung panlupang buklod
Nais Mong put’lin,
Hayaang tumamis
Ugnayan natin.
3
Daan ma’y may lumbay
Pasayahin Mo;
Maging kasama ko,
Sa lupang ito.
Di makasarili,
Mamuhay ako;
Maging ’sang daluyan
Ng biyaya Mo.