Pag-ibig na humihigit

1
Pag-ibig na humihigit,
Sa lupa mula langit;
Nananahan sa ’king dibdib,
Premyo ng ’king panalig.
Pangino’n ang kahabagan,
Pagsintang walang hanggan,
Dala Mo ang kaligtasan,
Sa puso ko tumahan.
2
Pangino’n, hingahan ako,
Ng Banal Mong ’Spiritu;
Nang mabahagi yaman Mo,
Tamasa Iyong pangako.
Alisin nasa sa sala,
Nang ako’y mapalaya,
Makilala Kitang lubos,
Bilang buhay, panustos.
3
Makapangyarihang Isa,
Bigyan akong sagana
Ng buhay Mo at presens’ya,
Sa templo Mo tumira.
Ngalan Mo papurihan ko,
Paglingkod mapasa Iyo,
Walang patid na dalangin,
Ikaw Mismo purihin.
4
Bagong nilikha’y yariin,
Puro’t walang dungis din;
Kaligtasan natamasa,
Sa Iyo mapapagaya.
Binabago, natransporma,
Glorya dagdag sa glorya,
Hanggang sa kal’walhatian,
Ikaw ay papurihan.