Matamis na pista

1
Matamis na pista,
Mula sa biyaya,
Pan at saro tinamasa,
Ikaw ginunita.
2
Dito nais namin,
Sa Iyo unawain,
Layon ng puso ng Ama,
Bigay Mong biyaya.
3
May siya ’spiritu ko,
May pagpa’totoo,
Pan ng Buhay, yaman lubos,
Sa buhay ko’y tustos.
4
Walang kondenasyon,
Sa budhi ko ngayon,
Dugong mahal mapanubos,
Sagot hiling ng Diyos.
5
Ngayo’y matamis na,
Tikim ng pagsinta;
Sa taas, ano pa kaya,
Pag tayo’y nagkita!
6
Mamamasdan ko na
Iyong mukhang may glorya,
Tanan-tanang biyaya Mo,
Aking patotoo.