Hesus kami’y masayang sumasamba

1
Hesus kami’y masayang sumasamba
Sa Iyo, nagpupuri nang masigla,
Sa Iyong presensiya kami’y pinagpala,
Karapat-dapat Ka ngang masamba.
  O Panginoon karapat-dapat,
Tangi Ka lamang ang karapat-dapat;
Sa Iyong presensiya kami’y pinagpala
Karapat-dapat Ka ngang masamba.
2
Tunay na Diyos at naging taong tunay,
Para sa amin sa krus namatay,
Binhi ng babae na ’pinangako,
Sinaktan ang ulupong sa ulo.
  O Panginoon karapat-dapat,
Tangi Ka lamang ang karapat-dapat;
Sa Iyong presensiya kami’y pinagpala
Karapat-dapat Ka ngang masamba.
3
Paano nga bang nagpakumbaba Ka,
’Pinako sa krus ng Iyong nilikha?
Kinamuhian ng tao, ’tinakwil
Ng Diyos at sa dilim nagpasiil.
  O Panginoon karapat-dapat,
Tangi Ka lamang ang karapat-dapat;
Sa Iyong presensiya kami’y pinagpala
Karapat-dapat Ka ngang masamba.
4
Nagtagumpay nang may kal’walhatian
Iyong nilabanan ang kamatayan,
Matimpi ko ba ang pagsasalaysay,
Tungkol sa Poon na matagumpay?
  O Panginoon karapat-dapat,
Tangi Ka lamang ang karapat-dapat;
Sa Iyong presensiya kami’y pinagpala
Karapat-dapat Ka ngang masamba.