Puri’y sa Panginoong Hari ng sangnilalang

1
Puri’y sa Panginoong Hari ng sangnilalang,
Purihin Siya, aking kalusugan, kaligtasan
Nakarinig
Lalapit nga sa templo,
At aawit ngayon sa Iyo.
2
Puri’y sa Panginoong namumuno sa lahat,
Gaya’y pakpak-agilang nagtaas, nagpalakas
Iyong pagmasdan,
Iyong mga kanaisan,
Sa lahat Ikay nabigyan!
3
Puri’y sa Poon nilikha kang kahanga-hanga,
Binigyang kahusayan, kaligtasa’y ’tinakda
Anong dusa
Ang hindi Niya binata?
Nilukuban ka ng awa.
4
Puri’y sa Pangino’n nagpaunlad sa iyong gawa,
Pinagtanggol ka’t mula langit padala’y awa,
Munihin pa
Sa kapangyarihan Niya,
Pag-ibig kinaibigan ka.
5
Puri’y sa Poon! Aking lahat dapat sumamba!
May buhay, may hininga, halina’t purihin Siya.
Amen! Amen!
Amen bigkasing muli,
Sambahin Kang may pagbunyi.