Aleluya, sa lupain

1
Aleluya, sa lupain!
Si Kristo’y ating lupain!
Ang Panginoo’y purihin!
Si Kristo’y ating lupain!
  Pulot-pukyutan, gatas Siya;
Butil, langis, at alak pa.
Tayo ay nasa lupain!
Aleluya sa lupain!
2
Dito ay maraming yaman:
Trigo, at mga ubasan,
Mga bukal umaagos,
Tinapay na di maubos!
  Kasaganaan ng bunga
Sa araw-araw gumawa;
Sa pulong ating dadalhin
Kristo’y ating ihahain!