Bawa’t araw Hesus kanin

1
Bawa’t araw Hesus kanin
Kanyang laman gayundin
Bilang Tao’y ating lahat
Pagsubok man ay mabigat.
  Mas kainin Hesus!
Mas kainin Hesus!
Bakit dapat pang magutom
Pagkatao Niya ay taglay?
2
Uminom tayo kay Hesus
Maging taong mala-Hesus!
Sa lupang tigang at uhaw
Ilog umapaw, tumighaw.
  Mas inumin Hesus!
Mas  inumin Hesus!
Bakit dapat pang mauhaw
Pagkatao Niya ay taglay?
3
Kainin natin si Hesus
Nang plano matupad ng Diyos
Bawat lokalidad hayag
‘Sang tao, isang ekklesia.
  Mas nguyain Hesus!
Mas  nguyain Hesus!
Sa tolda ng pulong dalhin
Hesus, handog na pagkain.